Kamu yatırımlarında öncelikli alanlar belli oldu

Türkiye’de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık periyotta kullanılacağı öncelikli dal ve projeler belirlendi. 2022-2024 periyodu Yatırım Programı …

11 Eylül 2021 49 views 0
reklam

Türkiye’de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık periyotta kullanılacağı öncelikli dal ve projeler belirlendi.

2022-2024 periyodu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne nazaran, kamu yatırımlarında büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya katkı sağlayacak projelerle makroekonomik maksatları destekleyecek projelere öncelik verilecek.

Kamu yatırım teklifleri, bölgeler ortası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak biçimde hazırlanacak.

Bölge ekonomilerinde öne çıkan dalların daha yüksek katma bedelli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara öncelik verilecek.

Savunma sanayi projelerine öncelik

Madencilik bölümünde güç dalı ve imalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından ehemmiyet arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.

İmalat bölümlerinde, üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve etraf sıhhati, Avrupa Birliği’ne ahenk ve milletlerarası yükümlülükler açısından gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalara, yerli ham hususun kıymetlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayi projelerine, yerli ve özgün raylı sistem araçları ve hava araçlarının geliştirilmesine öncelik verilecek.

Sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak yatırım programına alınacak.

Güç kesiminde, arz-talep tahlillerine dayanan, başta nükleer ve yenilenebilir güç olmak üzere yerli ve özgün güç teknolojileri geliştirme emelli yatırımlara, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecek. Doğal gaz arz stoklarının kâfi seviyede oluşturulmasına imkan sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke iktisadına kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik tanınacak.

Lojistik merkezlerinin standartları yükseltilecek

Demir yolu yatırımlarında, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleriyle ikinci sınır üretimleri, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmaları ve kıymetli yük merkezlerine iltisak çizgisi imaliyle raylı sistem araçlarının yerli üretimi öncelikli olacak.

Deniz yolu yatırımlarında, Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına birinci derecede öncelik verilecek.

Lojistik yatırımlarında Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve imali devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek. Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerinin, üslerinin üretimine öncelik tanınacak.

Turizm bölümünde, turizmin çeşitlendirilmesi siyaseti ve sürdürülebilir turizm unsurları doğrultusunda destinasyon idaresi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik sağlanacak.

Yeni lojman üretimi tekliflerinde güvenlik kuruluşlarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine öncelik tanınacak.

Sıhhatte bölgesel farkları azaltıcı projeler ön planda olacak

Sıhhat bölümünde, esirgeyici ve birinci basamak sıhhat hizmetlerine yönelik projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan ünitelerin donanım gereksinimleriyle ilgili projeler, zelzeleye karşı güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları azaltıcı projeler birinci basamakta kamu yatırımı alacak.

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda uyumu ve güvenlik ünitelerinin teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelerle, hizmetin aktifliğini, kalitesini ve kapasitesini artıracak projelere, hudut güvenliği projelerine, terörle, uyuşturucuyla ve siber kabahatlerle çabaya katkı sağlayacak projelere ve yatırımlara öncelik verilecek.

Suda kayıp kaçağın önlenmesine öncelik

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden, depolaması tamamlanmış yahut depolamasız, su iletim tesisleri inşaatı bitmiş yahut devam eden projelere öncelik tanınacak. Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecek. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu temini projelerinden su kayıp oranı yüzde 50’nin altında olan nüfusu 50 bin ve üzerinde olan belediyelere öncelik sağlanacak.

İş kazalarının izlenebilmesi için sistem oluşturulacak

İstihdam ve çalışma hayatı alanında, işletmelerde sürdürülebilir bir iş sıhhati ve güvenliği idare modeli anlayışının hakim kılınmasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulması sağlanacak.

Etkin iş gücü programlarının daha aktif kullanımının sağlanmasına, iş gücü piyasasında dezavantajlı olan bayan, genç ve göçle ülkeye gelen kısımların iş gücü piyasasına iştirakinin ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik yatırım projelerine öncelik tanınacak.

Yeni projelerde, çocukların, gençlerin ve bayanların güçlendirilmesine yönelik projelerle bölgesel gereksinimler göz önünde bulundurularak toplumsal hizmet kuruluşları ve gençlik merkezleri projeleri ön planda tutulacak.

Sistemsiz göçle çaba

Göç alanında bilgi sistemlerinin geliştirilmesine, göçmenlerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve toplumsal durumlarının tespitine yönelik araştırma projelerine öncelik verilecek.

Sistemsiz göçle gayret kapsamında yapılan geri gönderme merkezleri ve sığınma konutu yatırımlarında mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik sağlanacak, yeni proje teklifi yalnızca mevcut imkanların kullanılmasıyla çözülemeyecek zarurî hallerde yapılacak ve bu projelerde göç yolları üzerindeki vilayetlere öncelik tanınacak.

BENZER KONULAR