TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nde mobbing ve tacizle ilgili düzenleme

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Değişiklikle ‘mobbing ve taciz’ disiplin cezası …

17 Eylül 2021 35 views 0
reklam

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Değişiklikle ‘mobbing ve taciz’ disiplin cezası verilecek kabahatler ortasında eklendi. Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

– Disiplin Cezaları ile İlgili Genel Prensipler başlıklı “Madde 3 — Disiplin cezaları, meslek mensuplarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa, Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Heyet kararlarına, ilgili Odanın Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Genel Heyet kararlarına ya da Yönetmeliklerine alışılmamış hareketleri görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek taammüden gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da (Değişik ibare:RG-6/7/2012-28345) manevi ziyan oluşturabilecek davranışta bulunanlara, aktettiği mukavelelere uymayan, meslek gurur ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara verilir” biçimindeki 3. Hususa “mobbing ve tacizle ilgili kısım eklendi. “Saptananlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “psikolojik yıldırma/baskı/her türlü taciz uygulamak ve cinsiyet ayrımcılığı yapmak” tabiri eklendi.

– 9. hususun 2. Fıkrasına “d) Mesleksel uygulama ve pratiklerde; ruhsal yıldırma/baskı/taciz uygulamak ve cinsiyet ayrımcılığı yapmak” bendi eklendi.

– Birebir yönetmeliğin 16. Hususunun birinci hususunun b bendine ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimlerinde Oda Bayan Komitesinin önereceği bir bayan oda üyesinin soruşturmacı olarak atanması zorunludur” cümlesi eklendi. Unsurun evvelki hali şöyleydi: “b) Bildirimi soruşturmaya kıymet gördüğünde ise İdare Konseyi, bildirimi inceleyerek (Mülga ibare:RG-6/7/2012-28345) (…) bir ya da birkaç Oda üyesini soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı olarak atanan üyenin Oda Onur Heyetine seçilme yeterliğinde olması gerekir. Soruşturmacının atandığına dair İdare Heyeti Kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan üye misyonu kabul etmeyebilir. Şayet bildirimde bulunan kişi birebir vakitte İdare Heyeti üyelerinden biri ise bu atama kararında oylamaya katılamaz. Soruşturmacı raporunu hazırlayarak İdare Şurasına sunar.”

– Yönetmeliğin 17. unsurunun ikinci fıkrasına da “Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimleri ile ilgili soruşturma kapsamında Oda Onur Heyetinin değerlendirmesini geliştirmek üzere Oda Bayan Kurulundan ve/veya TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasından husus hakkında görüş oluşturması istenir ve bu görüş raporu kıymetlendirme kapsamında dikkate alınır.” cümlesi eklendi. (HABER MERKEZİ)

BENZER KONULAR