Vergi Kanunu Teklifi’nde değişiklik

Meclis Genel Konseyi’nde görüşmeleri devam eden vergi kanunu teklifinde kıymetli bir değişikliğe gidiliyor. Geçen hafta, Meclis’e gelen kanun …

13 Ekim 2021 25 views 0
reklam

Meclis Genel Konseyi’nde görüşmeleri devam eden vergi kanunu teklifinde kıymetli bir değişikliğe gidiliyor.

Geçen hafta, Meclis’e gelen kanun teklifiyle mart sonunda verilen gelir vergisi beyannamelerinin ve nisan sonunda verilen kurumlar vergisi beyannamelerinin birer ay erkene çekilmesi öngörülüyordu.

Teklif bu haliyle Meclis Plan ve Bütçe Kurulu’nda kabul edilmişti, lakin hususların Meclis Genel Heyeti’nde görüşülmesi sırasında Ak Parti’li milletvekilleri tarafından verilen önergeyle gelir vergisi beyannamelerinin 1 ay erkene alınması tekliften çıkarıldı. Teklifin 60. unsurunda yer alan Kurumlar Vergisi beyannamesinin 1 ay erkene alınmasının da tıpkı halde önergeyle tekliften çıkarılması bekleniyor.

Meclis’te mevzuyla ilgili görüşmeler yapan TÜRMOB Lideri Emre Kartaloğlu “Hem beyanname hazırlıkları hem de genel şuralar açısından beyannamelerin erkene çekilmesi meşakkat yaratacak. Halka açık şirketler de genel konseylerini bu devirde yapıyor. Genel heyetlerini tamamlamadan beyanname vermeleri sorunlara neden olacak bildirisini ilettik.” tabirlerini kullandı.

İkinci kısım üzerindeki görüşmelere geçildi

Meclis Genel Heyetinde, Vergi Metot Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci kısmında yer alan unsurlar kabul edilirken, ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Genel Heyette kabul edilen önergeyle “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermelerine” ait unsur düzenlemeden çıkarıldı.

Teklife yeni unsur ihdası yapıldı. Gelir Vergi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ziraî takviye ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı müddeti içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri koşuluyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak için vazgeçilen davalarla ilgili daha evvel verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara bildirim edilip edilmediğine bakılmaksızın süreç yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, faiz, yargılama masrafları ve vekalet fiyatına hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek. Hakkında mutlaklaşmış yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu karar uygulanmayacak.

Kabul edilen öbür bir önergeyle, 3 bin 600 liradan fazla vergi yahut vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, Gelir Yönetimi Başkanlığı yahut ilgili yönetimin resmi internet sitesinde de duyurulabilmesine imkan tanınıyor. Bu mevzudaki yordam ve asılları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınıyor.

Öte yandan diğer bir önergeyle yıllık gelir vergisi beyannamesinin mart ayında verilmesine devam edilmesi sağlanıyor.

Ziraî dayanak ödemeleri gelir vergisinden istisna olacak

Teklifin kabul edilen unsurlarına nazaran, kolay metotta vergilendirilen mükelleflerin çıkarları, gelir vergisinden istisna tutulacak.

“Küçük esnaf” olarak söz edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef kümesinin çıkarlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

Toplumsal içerik üreticiliği ile taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinde kar istisnası getirilecek. Buna nazaran, internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikler paylaşan toplumsal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri karlar ile akıllı telefon yahut tablet üzere taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri karlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de şurası bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ait tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi kaide olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat fiyatı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu’nun “muhtasar beyanname” ve “vergi tevkifatının yatırılması” başlıklı hususlarındaki asıllar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu meblağ üzerinden ayrıyeten tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında diğer faaliyetlerinden kaynaklanan çıkar ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına mani olmayacak.

İstisnaya ait kaidelerin taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak.

Cumhurbaşkanı, düzenlemedeki tevkifat oranını her bir faaliyet tipi için başka farklı sıfıra kadar indirmeye, bir katma kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Tarım bölümü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Düzenlemeyle cari vergilendirme devrinin birinci dokuz ayı, üçer aylık devirler prestijiyle süreksiz vergi devirleri olarak belirlenecek. Buna nazaran, cari vergilendirme devri içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık devirler itibariyle süreksiz vergi devirleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı yahut hesap devrinin son üç aylık periyodu ise süreksiz vergi periyodu kapsamında sayılmayacak, husus kapsamındaki mükellefler tarafından bu devir için süreksiz vergi beyannamesi verilmeyecek.

Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma şartı olan “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ilişkin olduğu yıl ile evvelki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması” şartı, yapılan tarhiyatların katılaşmasına bağlı olacak.

Kelam konusu mühlet içinde katılaşan tarhiyatın indirim meblağ sonunun yüzde 1’inden az olması durumunda da indirimden yararlanma kaideleri ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra nihaileşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ait karar, unsur metninden çıkarılıyor. Katılaşmış tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sonlandırılacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin öteki vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere süratli ve faal hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan süreçlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Gelir Yönetimi Başkanlığının vazife alanına ait işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve zımnî kalması gereken öteki konular açısından yasaklara, bu vazifelerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı memleketlerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir Yönetimi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları yahut defterdarlıklar tarafından direkt yurtdışı temsilciliklerine gönderilecek.

Gelir Yönetimi Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet çeşidi ile düzeltmeye husus meblağı farklı ayrı yahut birlikte dikkate alarak düzeltme yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi daireleri tarafından yapılmasına müsaade vermeye ve uygulamaya ait adap ve asılları belirlemeye yetkili olacak.

Uzaktan inceleme

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve evrak kullanması, dijital olarak data depolama imkanlarının çeşitlenmiş olması, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılmak suretiyle yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması üzere gelişmelerin “uzaktan incelemeyi” mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı yahut elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu halde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir ögesi ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket tiplerini farklı ayrı yahut birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ait adap ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna misal halde, Hazine ve Maliye Bakanlığının Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yahut kendisi tarafından belirlediği metot, temel ve müddetler dahilinde kelam konusu defterler için berat alınması yahut defterlerin onaylanması tasdik kararında sayılacak; berat alınması ve onay süreçlerinde belirlenen yöntem, temel ve mühletlere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacak.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen dokümanların, öngörülen zarurî bilgileri taşımaması halinde bu dokümanların vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik doküman olarak düzenlenmesi gereken dokümanlar de dahil ediliyor.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı koşuluna bağlanan muafiyet, istisna, ziyan mahsubu ve gibisi bahislerde, tasdik raporunun gerekli müddet içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe bildirim edilmek kuralı ile 60 günlük bir mühlet verilecek ve bu mühlet içinde verilmesi halinde tasdik raporu vaktinde verilmiş sayılacak.

TBMM Genel Konseyinde, teklifin ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

BENZER KONULAR