Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis’te

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik …

08 Mart 2022 42 views 0
reklam

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, taksitle satış kontratlarında temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ait şartlar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici lehine olacak formda değiştirilecek. Taksitle satış kontratlarında tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki başka kuralların yanı sıra kalan borç yerine kontratta yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı kararları uygulanacak. Böylelikle tüketicilerin, ödedikleri fiyat ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı üzere belgisiz vadeli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması hasebiyle yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması kuralı kaldırılacak, kelam konusu kaide sadece faiz oranı artırımını kapsayacak biçimde değiştirilecek.

Yan eser ve hizmetlerin kredi kullanım kaidesi olarak sunulmasına sınırlama

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, tüketici kredilerine sigorta yaptırılmasını içeren hususu “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla tekrar düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi temaslı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi kontaklı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi kontratını tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi kontaklı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak hedefiyle meblağ sigortalarında kalan borç meblağıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Tüketici kredisi mukavelesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kaidesine bağlanamayacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, konut finansmanı kontratlarına sigorta yaptırılmasını kapsayan hususu “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla tekrar düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi irtibatlı sigorta yaptırılamayacak. Konut finansmanı kuruluşu, kredi kontaklı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı mukavelesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi kontaklı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak maksadıyla, meblağ sigortalarında kalan borç fiyatıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Konut finansmanı mukavelesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kuralına bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutların mukavelede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zarurî olacak. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun mühletler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim mühleti 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici ismine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devranı halinde de zaman ve teslim yapılmış sayılacak.

Teklife nazaran, başta mobilya olmak üzere niteliği prestijiyle farklılık arz edebilen ve tüketicilerin özel istek ve muhtaçlıkları doğrultusunda hazırlanan malların teslimi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile aralı mukavelelerde genel kural olan 30 günde teslim yahut ifa edilme yükümlülüğünden istisna tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılara; aralı mukavelelere ait olarak yönetmelikle belirlenen konulara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve kelam konusu konuları takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri aralı kontratlara ait olarak satıcı yahut sağlayıcı ismine ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ait süreçlerden, süreci yapan olarak satıcı yahut sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu olacak.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ait yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması mecburî unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda, sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Uzaklıklı mukavelelere ait süreçlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten olarak aracı hizmet sağlayıcıların, aracılık edilen süreçlere ait kayıtları tutma ve ilgililere verme yükümlülüğü olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcılar ile olan kontratlarına uymaması nedeni ile düzenlemelere tersliğe neden olmaları durumunda, terslik teşkil eden her bir süreçten sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık edilen aralıklı kontratların bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, kanunda düzenlenen ayıba ait sorumluluk halleri ile teslim yahut ifa sonrası bedelin satıcıya yahut sağlayıcıya aktarıldığı durumlar dışında, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim yahut ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı yahut sağlayıcı ile birlikte tüketicilere karşı müteselsil sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimler ile satıcı yahut sağlayıcı ismine kurulmasına aracılık ettikleri uzaklıklı kontratlara ait olarak; tedarik edememe, stok yetersizliği üzere nedenler ile mukavele konusu mal ya da hizmetin hiç ya da gereği üzere teslim yahut ifa edilememesine neden olmaları durumundan sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, teslim yahut ifa vakti üzere tüketicinin alışveriş tercihinde ve satın alma sonrasında fesih hakkının kullanımında değerli bir tesiri olan reklamlarında taahhüt edilen bilgilerin tüketiciye yapılan ön bilgilendirme ile uyumlu olması ve ispatına ait sorumlu olacak.

Devre mülklere düzenleme

Teklifle, devre tatil kontratlarının kapsamı ile düzenlenme metot ve asıllarının açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor.

Devre tatil satışının finansal kiralama ile yapılması durumunda da devre tatil mukavelelerine ait kanun kararlarının uygulanacak.

Tıpkı hakka husus devre tatil mukavelelerinin, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen yöntem ve asıllar kapsamında devre mülk kontratı halinde kurulması mecburî olacak.

Kooperatif yahut ticaret şirketi paydaşlığı ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirdiği müdafaadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi hedefiyle devre tatile mevzu mal üzerinde tıpkı hak sahibi olmayanların devre mülk yahut devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Tüketicinin, devre tatil mukavelesinden cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma mühleti içinde tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı evrak alma yasağı, tıpkı hakka mevzu devre tatil kontratı olan devre mülk mukavelelerini de kapsayacak formda genişletilecek. Kelam konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemelerinin derhal iade edilecek; tüketiciyi borç altına sokan her türlü evrak, tüketici tarafından geçersiz olacak.

Devre mülk hakkı veren kontratlar de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil kontratı kurulamayacak.

Devre mülk hakkı veren mukaveleler hariç olmak üzere, devre tatil kontratları en fazla 10 yıl için kurulacak.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil mukavelesinden kaynaklanan tatil hakkını makul bir periyot için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün evvel sağlayıcıya bildirirse, o devir için tüketiciden rastgele bir isim altında bir bedel talep edilemeyecek.

Yenilenmiş eserler

Yenilenmiş eserlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren minimum bir yıl garanti verilmesi zarurî olacak. Lakin özelliği nedeniyle kimi malların garanti kuralları Ticaret Bakanlığınca diğer bir ölçü ünitesi ile de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar lakin Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi koşulu ile yenilenmiş eser olarak satılabilecek. Yenileme merkezlerinin Bakanlıktan yetki evrakı alması zarurî olacak.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ait doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen adap ve temellere nazaran Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu kayıtlarından yapılacak.

Tüketicilerin, firmaların gerçek ve aktüel yetkili servis istasyonu bilgilerine ulaşabilmeleri, rastgele bir aldatıcı uygulama nedeniyle mağdur olmamaları maksadıyla üretici ve ithalatçılara, tüm yetkili servis istasyonlarına ait bilgilerini Ticaret Bakanlığınca kurulan sisteme kaydetme mecburiliği getiriliyor.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak biçimde hizmet vermesinin önlenmesi hedefiyle özel servis istasyonlarına servis fişi, tabela ve broşür üzere her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde “özel servis” ibaresi kullanma mecburiliği getiriliyor.

Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü mühletince mala ait satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda, zararın tazmini talep edilebilecek.

BENZER KONULAR