Resmi Gazete’de bugün (11.03.2022)

YASAMA KISMI KANUN 7382 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI …

11 Mart 2022 71 views 0
reklam

YASAMA KISMI

KANUN

7382 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2021 Yılında Yapılacak Ziraî Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Dayanaklarına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5284)

–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Gayesiyle Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Karar (Karar Sayısı: 5285)

YÖNETMELİKLER

–– Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mahalli Yönetimler Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı İşçisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Mensubu Sıhhat İşçisinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Asansör Piyasa Nezareti ve Kontrolü Yönetmeliği

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildiri (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat: 2022/3)

ŞURA KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 24/02/2022 Tarihli ve 10806, 10807 Sayılı Kararları

KARAR

–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Konseyi Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/74, K: 2021/94 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/70, K: 2021/98 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR