Resmi Gazete’de bugün (23.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Müttefiklik İlgileri Hakkında Şuşa …

23 Mart 2022 122 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Müttefiklik İlgileri Hakkında Şuşa Beyannamesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5340)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Unsurunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5341)

–– 22-23 Ağustos 2020 Tarihlerinde Giresun Vilayetinde Meydana Gelen Sel, Su Baskını ve Heyelan Afetleri Nedeniyle Ziyan Gören Hak Sahipleri İçin Muhtaçlık Duyulan Konutların İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5342)

–– Ankara İli, Bala İlçesi, Göztepe Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Birtakım Özel Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, İmar Mevzuatına Ters, Ruhsatsız, İskansız ve Afet Riski Taşıyan Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve İnançlı Hayat Alanlarının Oluşturulması Emeliyle Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5343)

–– 154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Güç İletim Çizgisi Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5344)

–– Çanakkale İli, Biga İlçesinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5345)

–– Türkiye Cumhuriyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri Mali İstihbarat Ünitesi (UAE-FIU) Ortasında Karapara Aklama, İlişkili Öncül Hatalar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5346)

–– Ismatullah Khalozai İsimli Kişinin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5347)

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Unsurunun Birinci Fıkrası Kararından Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5348)

–– 6802 Sayılı Masraf Vergileri Kanununun 33 üncü Unsurunda Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5349)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME SÜRECİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

BİLDİRİLER

–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2021/61)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/6)

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Tarz ve Temelleri Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Nakdî Limitlerin Güncellenmesine Dair Bildirim (No: 2022/1)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/17, K: 2021/103 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/12/2021 Tarihli ve E: 2021/91, K: 2021/106 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

BENZER KONULAR