‘Vergi ve ekonomi paketi’ni içeren kanun teklifi kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Bedel Vergisi Kanununda Değişiklik …

31 Mart 2022 123 views 0
reklam

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Bedel Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Teklife nazaran, reklam yasağı kararı verilmiş olmasına karşın reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları sarfiyat olarak kabul edilmeyecek.

Bir yahut birden fazla özel sıhhat kuruluşu ile kontrat düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş tabipleri ve tabipler, hür meslek erbabı olarak kabul edilecek ve karları özgür meslek karı kararlarına nazaran vergilendirilecek.

Vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken dokümanların, Gelir Yönetimi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi yahut onaylanması durumunda dokümanlar vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş yahut onaylanmış sayılacak.

Vergi kaçakçılığı cürmüne ceza artırımı

Vergi kanunlarına nazaran tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve aldatıcı doküman düzenleyenler hakkındaki mahpus cezasının üst sonu 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

Defter, kayıt ve evrakları yok edenler, geçersiz olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst hududu 8 yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile muahedesi bulunan bireylerin basabileceği dokümanları, bakanlıkla mutabakatı olmadığı halde basanlar yahut bilerek kullananlara, ödeme kaydedici aygıtlara müdahale ederek satışlara ilişkin dokümanların kayıt alınmasına mahzur olanlara ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesi gereken evrak, bilgi yahut bilgilerin iletilmesini önleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan formda iletilmesine sebep olanlara verilecek cezanın üst hududu da 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme artırımının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme artırımının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde karar verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.

Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması yahut başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekecek.

Bu kabahatlerin birden fazla takvim yılı yahut vergilendirme periyodu içinde tıpkı hata sürece kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek.

Bu cürümlerin diğer bir kişi tarafından işlendiğinin yahut öbür bir bireyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi koşulu aranmayacak.

Muhtar fiyatlarında artış

Seyahat acentalarının 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tespit ve ilan edilen tekrar değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

Muhtarlara 14.750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan ölçüde verilen aylık ödeneğin net meblağının, net minimum fiyat meblağının altında kalması halinde ortadaki fark, ödenek için öngörülen yordam ve temeller çerçevesinde rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıyeten ödenecek.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 27 Temmuz 2020 tarihli ve 65 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kimi üniversitelere ihdas edilen takımlar, tekrar ihdas edilecek.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı asıllı gerçek bireyler, çalışma yahut oturma müsaadesi alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yasal ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kar elde etmeyen kurumlara yapılan konut yahut iş yeri teslimlerinde, Katma Bedel Vergisi’nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma kaidesi 3 yıla çıkarılacak.

İmalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerinin vergi müstesnası 2025’e uzatılıyor

İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik evrakı sahibi mükelleflere, evrak kapsamındaki inşaat işlerine ait mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik dokümanı kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi olmayacak.

İmalat sanayi ile turizme yönelik inşaat işleriyle elektrik motorlu taşıtlarla ilgili yatırımın tamamlanmaması halinde, vaktinde alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. Vaktinde alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını yahut cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda yapılan hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi süreçler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında süreç yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden direkt satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edilen Hazineye İlişkin Taşınmaz Malların Kıymetlendirilmesi ve Katma Kıymet Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, yapı kayıt dokümanı alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ait müracaat müddeti 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit meblağlarına yasal faiz oranının yarısı uygulanacak. Elde edilen gelirlerin yüzde 25’i Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek. Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden direkt satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunu’nda yer alan kararlar çerçevesinde ihale yoluyla satışa husus edilebilecek. İhalenin yapıldığı tarihte en az 3 yıl müddetle taşınmazları kontrata dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.

Hazine taşınmazlarının, Devlet İhale Kanunu ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a nazaran yapılan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Üzerinde yapılanma olan ve yapı sahipleri ile bunların yasal yahut akdi haleflerine satılmak üzere belediyelere devredilen taşınmazların satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirime gidilecek.

Bu kapsamda yapı sahipleri ile bunların yasal yahut akdi haleflerine, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak satışlarda da bu kararlar uygulanacak.

Hazine taşınmazlarının kiralanması

Teklifle, hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi bedellerine ek olarak alınacak hasılat hisselerine ait düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran, toplam yıllık hasılat, işletmenin, tek tertip muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere başka faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilecek.

İrtifak hakkı kurulan yahut kullanma müsaadesi verilen Hazine taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının yahut bir kısmının hak lehtarınca üçüncü bireylere kiraya verilmesi halinde, hak lehtarından brüt kiranın yüzde 1’i, kiracıdan/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden yüzde 1 oranında ayrıyeten hisse alınacak.

Kiracılardan alınamayan hasılat hisseleri hak lehtarından alınacak. Yürütülen faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı yahut kullanma müsaadesi bedeli, kiracılardan ise hak lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üzerinden yüzde 20 hisse alınacak.

İmar planı bulunmayan yahut imar planında ziraî emele ayrılan Hazineye ilişkin tarım yerleri, 31 Aralık 2019’dan evvel en az 3 yıldan beri ziraî hedefle kullanan ve kullanımlarının hala devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar direkt kiralanabilecek.

Mahalli yönetimlere ve toplumsal güvenlik kurumlarına ilişkin konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

(Sürecek)

BENZER KONULAR